THN מספקת שירותי ניהול ופיקוח בניה בפרויקטים של תמ"א תמ"א 38/1 או תמ"א 38/2.
תמ"א 38/1 משמעותה חיזוק הבניין הקיים, ואילו תמ"א 38/2, הינה מעין תכנית פינוי-בינוי, המאפשרת, בהסכמת הדיירים, להרוס את הבניין הקיים ולבנות תחתיו בניין חדש לחלוטין.
במסגרת תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר את אחת או יותר מהפעולות הבאות לגבי מבני מגורים הזכאים לזכויות הבנייה מכוח התמ"א:
• חיזוק המבנה בלבד, ללא תוספות בנייה.
• סגירה ומילוי של הקומה המפולשת לשם בניית דירות חדשות, או לשם הרחבת שטח הדירות שבקומה הראשונה.
• הקמת עד שתי קומות בהן ניתן לבנות דירות חדשות או להרחיב את שטח הקומה שמתחת, או הקמת אגף נוסף בשטח של שתי קומות טיפוסיות בבניין הקיים לשם בניית דירות חדשות.
• הקמת קומה חלקית נוספת בשטח של עד מחצית משטח הקומה שמתחתיה. השטח יכול לשמש להוספת יחידות דיור או להרחבת הדירות שבקומה מתחת.
• חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ"ר ברוטו לכל דירה); התוספת חייבת לכלול ממ"ד (12 מ"ר ברוטו ו- 9 מ"ר נטו).
• כמו כן בנוסף לממ"ד, יכולה להתווסף גם מרפסת חדשה לדירה.
בבניינים שאינם בנייני מגורים, רשאית הוועדה המקומית לאשר תוספת קומה אחת או תוספת אגף בשטח קומה טיפוסית.
כמו כן, כאמור, מאפשרת התמ"א להרוס את הבניין הקיים, אשר דורש חיזוק לפי התמ"א, ולהקימו מחדש לפי זכויות הבניה של התוכניות החלות במקום, בתוספת זכויות הבניה אותן ניתן לקבל מכוח תמ"א 38/2.
התמ"א מתייחסת בין היתר גם לנושאים הבאים:
• מעלית – התוכנית מאפשרת תוספת מעלית, גם באופן החורג מקווי הבנייה הרגילים של הבניין.
• חנייה – התמ"א דורשת הצגת פתרון חנייה, לשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית, וזאת עבור הדירות החדשות והשלמת חניות שנגרעו עבור הדירות הקיימות. עם זאת הוועדה המקומית רשאית לפטור את הבניין מכך אם הדבר אינו אפשרי, בתנאים כפי שמפורטים בתמ"א.
• עיצוב הבניין – במקרה של תוספות בנייה, עיצוב התוספות צריך להתאים לעיצוב הקיים של הבניין.
• תוספת מרחבים מוגנים – התמ"א מאפשרת תוספת מרחבים מוגנים למבנים הן בצורת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) והן בצורת ממ"ק (מרחב מוגן קומתי).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן